• Ви знаходитесь тут:

  • НОВИНИ
  • СТАТУТ ЗДО №28

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №28

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Ужгород, 2018 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку(далі-заклад освіти) Ужгородської міської ради Закарпатської області.

Скорочена назва закладу дошкільної освіти: ЗДО №28.

Тип закладу – ясла-сад.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Добролюбова 4а,тел.: (0312) 64-10-37.

E-mai: dnz28uzhgorod@ і.ua ; сайт : http://dnz28.edukit.uz.ua/

1.3.Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі Ужгородської міської ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є управління освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

1.4. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», змінами до Закону України «Про дошкільну освіту», визначеними в Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту» від 05.09.2017№2145-VIII, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 12 березня 2003р. №305 (зі змінами), Базовим компонентом дошкільної освіти, рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами та іншими розпорядчими документами начальника управління освіти Ужгородської міської ради та іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5.Заклад освіти є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.

1.7.Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно- орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- поглиблений гуманітарний розвиток: навчання грамоти та іноземної мови, словесна, художня, виконавська творчість, виразне читання;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);

- проведення соціально-педагогічного патронату сімей;

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей молодшого та передшкільного віку.

1.8. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.10.Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

- дотримання прав дитини у сфері дошкільної освіти;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю;

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей молодшого та передшкільного віку;

- планування своєї діяльності та формування стратегії розвитку закладу;

- виконання угоди, укладеної між батьками та закладом дошкільної освіти і затвердженої загальними зборами, щодо навчання, виховання та збереження життя і здоров’я дітей;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємодія сім’ї і закладу освіти:

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

1.12.Заклад освіти надає дошкільну освіту:

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку встановленому для громадян України.

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть вводитись додаткові освітні послуги.

1.13.Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

1.14. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я.

1.15. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.16. Заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих закладом доходів або їх частин серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних із ними осіб.

Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

У разі припинення закладу його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами закладу і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

1.17. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

2.1. Заклад освіти розрахований на 140 місць.

2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.3. У закладі освіти функціонує 6 груп ( 1-ясельна, 5-садових) з денним режимом перебування.

2.4. Для зарахування дитини у заклад освіти необхідно пред’явити:

- заяву одного з батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;

- медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі:

- її хвороби, карантину;

- санаторно-курортного лікування та реабілітації;

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- у літній оздоровчий період (75 днів).

2.6. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;

- якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин
більше 2-х місяців.

2.7.Адміністрація закладу освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.8.Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу освіти.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1.Режим роботи закладу дошкільної освіти встановлюється засновником.

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 - ти годин. Вихідні дні: субота,неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу освіти з 7.00, закінчення – 19.00.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

4.2.Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.

4.4 Освітній процес проводиться українською мовою.

4.5.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти, результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

4.10. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми за якою працює заклад освіти.

4.11.Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є:

- діти дошкільного віку;

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртків та інші спеціалісти;

-помічники вихователів;

- медичні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

-фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту»та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством.

5.3.Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване державою право на:

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

- якісне навчання за державними та авторськими програмами;

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, розвитку словесної творчості, оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової вимови;

- вибір занять у гуртку за інтересами;

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів.

5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування
закладу освіти;

- звертатися до відповідних органів місцевого самоврядування з питань
розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу
та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

- отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її
здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

- захищати в органах самоврядування закладу освіти та у відповідних державних та судових органах законні інтереси своїх дітей;

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів про роботу закладу освіти;

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі освіти;

5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і
звичаїв;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);

- своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість
відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.7.Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

5.8.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

5.9. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- вимагати від директора закладу освіти створення належних умов для здійснення освітнього процесу та оздоровлення дітей;

- бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним законодавством;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- співпрацювати з сім’ями вихованців дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічноїрадита іншихметодичних заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.11.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу директором закладу дошкільної освіти.

5.12.Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

5.13.Працівники закладу освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» проходять періодичні (2р.на рік) безоплатні медичні огляди.

5.14. Педагогічні працівники закладу освіти відповідно до ст. 51 п.2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

5.15. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із Законом України «Про освіту».

5.16.Педагогічні працівники закладу освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.17. У міжатестаційний період відповідно до ст. 59 п.2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах,семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).

5.18.За успіхи у роботі працівникам встановлюється матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

5.19.Педагогічним працівникам закладу освіти виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

5.20.Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1.Управління закладомосвіти здійснюється засновником в особі управління освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

6.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади начальником управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

6.3.Директор закладу освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені
Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- організовує діяльність закладу освіти;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти;

- діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
їх виконання;

-затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням освіти;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних
особливостей, здібностей і потреб;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочуєтворчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

6.4.Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.До складу педагогічної ради входять: директор,педагогічні працівники, медичні працівники,іншіспеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

– органи самоврядування працівників закладу освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти - 2/3, батьків та представників громадськості - 1/3.Термін їх повноважень становить один рік.Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори (конференція) :

- заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

- обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

6.7. У період між загальними зборами може діяти рада закладу освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу освіти, батьки).Рада закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використаннябюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.

6.8. За рішенням засновника відповідно до спеціальних нормативних актів у закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна рада).

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1.Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

7.2. У закладі освіти встановлено 4-ри разове харчування.

7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі освіти покладаються на Ужгородську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради, а також на директора закладу освіти.

7.4.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі освіти покладаються на Ужгородську міську раду, управління Держпродспоживслужби в м. Ужгороді, управління освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

7.5.Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі,санітарним станом харчоблоку,правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, директора закладу освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

7.6.Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.7 Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальному закладі дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

7.8.Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у комунальному закладі дошкільної освіти.

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу.

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

8.2.Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі.

9.2.Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

9.3.Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар,обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти.

9.4.Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.5.Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.

9.6.Збитки, завдані закладу освіти в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.

9.7.Управління освіти здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

10.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:

- міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України;

- кошти від надання додаткових платних освітніх послуг.

10.4. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначений директором закладу відповідно до законодавства. За рішенням директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно закладом освіти .

10.6. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

10.7. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за погодженням управління освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

10.8.Фінансова діяльність закладу освіти спрямованана:

- створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку;

- формування єдиного фонду оплати праці;

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.

10.9.Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від навантаження,установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням з профспілковим комітетом.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.Заклад освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

11.2.Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3.Управлінням освіти виконавчого комітету Ужгородської міської ради у відповідності з чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти.

11.4.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється управлінням освіти,згідно з чинним законодавством.

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

11.7. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

1) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань дошкільної освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

2) проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

- охоплення дітей дошкільною освітою;

- якості результатів навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку;

– якості навчальних матеріалів;

– розподілу витрат на дошкільну освіту та цільового використання коштів з місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

11.8.Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

12.1.Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12.2.Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

13.1.Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

13.2. Невиконання закладом освіти ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

14.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

14.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказомзасновника,а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

14.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

14.4.У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступників визначених управлінням освіти Ужгородської міської ради.

14.5. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

14.6.Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.
Кiлькiсть переглядiв: 268